Workshop Organizers

Prof. Jian Wang, Physics, HKU

Prof. Hong Guo, Physics, HKU & McGill Univ., Canada

Prof. Guanhua Chen, Cheminsty, HKU

Prof. Fuchun Zhang, Physics, HKU & Zhejiang Univ., China

Dr. Yin Wang, Physics, HKU

Dr. Jian Sun, Chemistry, HKU