Academic Staff

Prof. Jian Wang

Prof. Jian Wang

Chair Professor, FAPS

B.Sc. Peking; Ph.D. Penn; FAPS

Room 521, CYM Physics Building
The University of Hong Kong
Pokfulam Road, Hong Kong
Consultation Hours: Tuesday 2:00 – 4:00 p.m.
Tel: 2859 7944
Fax: 2559 9152
Email: jianwang@hku.hk
Webpage: http://web.hku.hk/~jianwang/

Course Teaching:
PHYS2533 Directed Studies in Physics (6 credits)
PHYS3231 Computational Physics (6 credits)
PHYS3999 Directed Studies in Physics (6 credits)
PHYS4150 Computational Physics (6 credits)
PHYS4999 Physics Project (12 credits)
PHYS6502 Advanced Statistical Mechanics (6 credits)
PHYS7550 Graduate Statistical Mechanics (6 credits)


Research Interest:
General Quantum Transport Theory, Spintronics, Nanoelectronics
HKU Researcher Page: http://hub.hku.hk/rp/rp00799