Academic Staff

Dr. Wang Yao

Dr. Wang Yao

Associate Professor

B.S. Peking; Ph.D. Calif; MAPS

Room 529, CYM Physics Building
The University of Hong Kong
Pokfulam Road, Hong Kong
Tel: 2219 4809
Fax: 2559 9152
Email: wangyao@hku.hk
Webpage: http://www.physics.hku.hk/~wangyao/

Course Teaching:
PHYS2323 Introduction to Quantum Mechanics (6 credits)
PHYS3332 Quantum Mechanics (6 credits)
PHYS3351 Quantum Mechanics (6 credits)
PHYS4351 Advanced Quantum Mechanics (6 credits)


Research Interest:
Theoretical Condensed Matter Physics, Quantum Physics, and Optical Physics

HKU Researcher Page: http://hub.hku.hk/rp/rp00827