Information

Daniel Tsui Fellowship Award Recipient 2007 - 2016

Year Award Recipient
2007 Prof. Biao WU (Institute of Physics of the Chinese Academy of Sciences)
2008 Prof. Daw-Wei WANG (National Tsing-Hua University, Hsinchu)

Prof. Shi-Liang ZHU (South China Normal University)

2009 Prof. Yanming MA (Jilin University)
2010 Prof. Zhongyi LU (Renmin University)
2011 Prof. Xin WAN (Zhejiang University)
2012 Prof. Hui ZHAI (Tsinghua University, Beijing)
2013 Prof. Jing ZHANG (Shanxi University)
2014 Prof. Qingyu CAI (The Wuhan Institute of Physics and Mathematics (CAS))

Prof. Xiangang WAN (Nanjing University)

2016 Prof. Gang CHEN (Fudan University)