Academic Staff

Prof. Jian Wang

Prof. Jian Wang

Emeritus Professor, FAPS

B.Sc. Peking; Ph.D. Penn; FAPS

Tel: ---
Email: jianwang [AT] hku.hk
Webpage: http://web.hku.hk/~jianwang/

Research Interest:
General Quantum Transport Theory, Spintronics, Nanoelectronics